הנדל"ן בהחלט פורח: רווח של כ-552 מיליון שקל לאשטרום

הרווח הנקי עומד על 551.6 מיליון שקל, כולל מימוש הרכישה של סיטיפס על ידי המדינה: "הוסיף לאיתנות הפיננסית של הקבוצה"

 • אשטרום
גיל גירון מנכל אשטרום ורמי נוסבאום יו"ר הקבוצה (צילום: ישראל הדרי)

קבוצת אשטרום פרסמה היום (ראשון) את הדוח לרבעון הראשון של 2021. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ב-551.6 מיליון שקל, כולל כ-493 מיליון שקל ממימוש הרכישה בחזרה של סיטיפס על ידי המדינה. ללא רווחי סיטיפס, רשמה החברה ברבעון הראשון של 2021 עלייה ברווח הנקי לכ-58 מיליון שקל, לעומת כ-20 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הכנסות הרבעון הראשון של 2021 הסתכמו בכ-1.09 מיליארד שקל. החברה הציגה ברבעון הראשון תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בסך של כ-321 מיליון שקל. בקופת הקבוצה וחברות הבת שלה מזומנים והשקעות לזמן קצר בסך של כ-2.32 מיליארד שקל. דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד בסך 110 מיליון שקל, כשצבר העבודות של הקבוצה, נכון למועד פרסום הדוח, עומד על כ-6.78 מיליארד שקל.

רמי נוסבאום, יו"ר דירקטוריון קבוצת אשטרום: "אנו פותחים את שנת 2021 עם הכנסות של מעל מיליארד שקל ועם רווח נקי של כ-552 מיליון שקל, שהוביל לשיפור נוסף באיתנותה הפיננסית של הקבוצה ולגידול בנזילותה. לאחרונה, ביצעה ממשלת ישראל רכישה בחזרה של הקו האדום של פרויקט הרכבת הקלה בירושלים, ובעקבות זאת הכרנו ברבעון הראשון ברווח של כ-493 מיליון שקל. בשנת 2021 אנו ממשיכים בתנופת העשייה הרבה בקבוצה, כאשר צבר העבודות שלנו עומד כיום כ-6.8 מיליארד שקל. בהמשך לכניסתנו לתחום האנרגיה המתחדשת, ולפיתוח פעילות זו בארץ ובחו"ל, אנו בוחנים עסקאות שונות במספר סקטורים בישראל ובחו"ל. תחום זה סינרגטי לפעילויות הליבה שלנו, והינו בעל פוטנציאל צמיחה משמעותי בשנים הבאות. אנו ממשיכים לפעול לפיתוח עסקי הקבוצה ביעילות ובמקצועיות, במטרה להמשיך להגדיל ערך לבעלי המניות".

עוד בוואלה!

האדמו"ר הרב פינטו: "כך תהיו רופאים של התקופה"

לכתבה המלאה

עיקרי הדוח: הכנסות ורווח גולמי

 • הכנסות הקבוצה ברבעון הראשון של 2021 הסתכמו בכ-1.09 מיליארד שקל, לעומת כ-1.16 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בהכנסות נרשמה בעיקר במגזר קבלנות בחו"ל. הרווח הגולמי ברבעון עלה בכ-4.5% לכ-214.4 מיליון שקל, לעומת כ-205.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
 • במגזר קבלנות בניה ותשתית בישראל עלו ההכנסות ברבעון הראשון בכ-5.3% לכ-718.6 מיליון שקל, לעומת כ-682.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי ברבעון עלה בכ-21% לכ-78.9 מיליון שקל, לעומת כ-65 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח הגולמי במגזר עלה ברבעון לכ-11%, לעומת כ-9.5% ברבעון המקביל אשתקד.
 • במגזר הזכיינות הסתכמו ההכנסות ברבעון בכ-15.3 מיליון שקל, לעומת כ-21.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בפעילות נובעת בעיקר מסיום מכירת הדירות בחיפה. הרווח הגולמי של המגזר ברבעון הסתכם בכ-10 מיליון שקל לעומת כ-4.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
 • במגזר יזמות נדל"ן למגורים בישראל (באמצעות אשדר) הסתכמו ההכנסות ברבעון בכ-283.2 מיליון שקל, לעומת כ-307.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. החברה מכרה בתקופת הדו"ח 305 יחידות דיור, לעומת 150 יחידות דיור ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי במגזר עלה ברבעון בכ-13% לכ-52.7 מיליון שקל, לעומת כ-46.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
 • במגזר קבלנות בניה ותשתיות בחו"ל הסתכמו ההכנסות ברבעון בכ-29.4 מיליון שקל, לעומת כ-99.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי הסתכם ברבעון בכ-8.8 מיליון שקל, לעומת כ-25.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בהיקף ההכנסות וברווח הגולמי נובעת מסיום בניית פרויקט באפריקה ודחייה בקבלת פרויקטים חדשים עקב מגבלות תקופת הקורונה.
 • במגזר יזמות נדל"ן למגורים בחו"ל ההכנסות ברבעון עלו בכ-5.5% לכ-37.1 מיליון שקל לעומת כ-35.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי ברבעון עלה לכ-6.3 מיליון שקל לעומת כ-1.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
 • במגזר נדל"ן להשקעה ויזמות (באמצעות אשטרום נכסים) ההכנסות ברבעון עלו בכ-11.9% לכ-118.1 מיליון שקל, לעומת כ-105.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות כללו בתקופת הדו"ח סך של כ-45 מיליון שקל ממכירות בפרויקט LYFE (מגדלי משרדים בעיר בני ברק), לעומת כ-25 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי ברבעון הסתכם בכ-62.7 מיליון שקל לעומת כ-66.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
 • במגזר נדל"ן מניב להשקעה בחו"ל ההכנסות ברבעון הסתכמו בכ-9.6 מיליון שקל לעומת כ-12.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בהכנסות נובעת מצמצום פעילות בית המלון והמרכז המסחרי בבלגרד בשל מגבלות הקורונה בסרביה. הרווח הגולמי ברבעון הסתכם בכ-5.3 מיליון שקל, לעומת כ-7.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
 • במגזר התעשייה עלו ההכנסות ברבעון בכ-20% לכ-172.3 מיליון שקל לעומת כ-143.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהכנסות נובעת בעיקר מגידול במכירות הבטון ע"י ישראבטון. הרווח הגולמי ברבעון עלה לכ-20.4 מיליון שקל לעומת כ-17.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

רווח תפעולי ורווח נקי

 • הרווח התפעולי של קבוצת אשטרום ברבעון הראשון של 2021 עלה לכ-609.6 מיליון שקל, לעומת כ-126.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח נובע בעיקר לאור הרווח מסיטיפס בסך של כ-493 מיליון שקל.
 • חלק הקבוצה ברווחי חברות כלולות עמד ברבעון על כ-496 מיליון שקל, מתוכו כ-493 מיליון שקל מיוחס למימוש ה- Buyback של פעילות הקו האדום בירושלים מצד מדינת ישראל וסיום הסכם הזיכיון מאמצע חודש אפריל (סיטיפס). ברבעון המקביל אשתקד נרשמה הכנסה זניחה בסעיף זה.
 • החברה רשמה ברבעון הראשון הוצאה בסך של כ-16 מיליון שקל בגין ירידת ערך נדל"ן להשקעה, נטו , לעומת ירידת ערך נדלן להשקעה, נטו, בסך של כ-19.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הפחתת הערך הינה בעיקר בגין הפרויקט בבלגרד (מלון, קניון וחניון) בסך כ-20 מיליון שקל, בעיקר עקב ההנחות הצפויות בשל משבר הקורונה.
 • הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון טיפס לכ-551.6 מיליון שקל (סך רווח נקי של כ-552.9 מיליון שקל), לעומת רווח נקי לבעלי המניות בסך של כ-20.1 מיליון שקל (סך רווח נקי של כ-10.6 מיליון שקל) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי ברבעון ללא רווחי סיטיפס הסתכם בכ-58 מיליון שקל, והוא משקף שיפור ניכר לעומת הרווח אשתקד.
 • הקבוצה הציגה ברבעון עלייה חדה בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת שהסתכם בכ-320.9 מיליון שקל, לעומת כ-137.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, כולל גביית חוב בסך של 150 מיליון שקל כתשלום חלקי המיוחס לגמר חשבון בגין הקמת הרכבת הקלה בירושלים.
 • נכון למועד פרסום הדו"חות הכספיים, צבר העבודות של הקבוצה עומד על כ-6.78 מיליארד שקל, לעומת כ-6.5 מיליארד שקל בסוף שנת 2020.
 • בקופת הקבוצה והחברות הבנות שלה, על פי המאזן המאוחד, מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לזמן קצר בהיקף של כ-2.32 מיליארד שקל.
 • כמו-כן, נכון ל-31.3.2021 לחברות הקבוצה יש מסגרות אשראי בסך כולל של כ-1.02 מיליארד שקל מתוכם לא נוצלו כ-630 מיליון שקל.
 • ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של הקבוצה, נכון ליום 31 במרץ 2021, עלה לכ-3.68 מיליארד שקל (סך ההון העצמי הסתכם בכ-3.83 מיליארד שקל), המהווה כ-30% מהיקף המאזן בניכוי מזומנים והשקעות לזמן קצר.
 • במקביל לפרסום הדוחות, דיווחה החברה על חלוקת דיבידנד בסך 110 מיליון שקל, בהתאם למדיניות חלוקת דיבידנד שהחליט דירקטוריון החברה לאמץ לתקופה בת שנתיים - לפיה, החל משנת 2021 תחלק החברה לבעלי מניותיה דיבידנד בשיעור שנתי מצטבר שלא יפחת מ-25% מהרווח השנתי הנקי של השנה שקדמה לה.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

בשליחת תגובה אני מסכים/ה
  walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully